Newomij Vastgoed

Huurverhoging 2017

Per 1 juli 2017 gaat de jaarlijkse huurverhoging in. Hierbij informeren wij u over de huurverhoging van 2017.

Huurverhoging gereguleerde woningen (sociale huurwoningen)
Basis inflatiecijfer 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de percentages van de huurverhoging 2017 voor woningen met een gereguleerd huurcontract (ook wel: niet-geliberaliseerde woningen of sociale huurwoningen) bekend gemaakt. Ook voor 2017 is het verhuurders toegestaan een inkomensafhankelijke huurverhoging voor te stellen.

Ook voor 2017 neemt het kabinet de inflatie als basis. Afhankelijk van het inkomen mag de huur extra worden verhoogd. Dat geldt voor alle huurprijzen, ook voor de huurprijzen van langjarige oude huurovereenkomsten met een ingangsdatum van vóór 1 juli 1989. Het inflatiecijfer over het voorgaande kalenderjaar, i.c. 2016, zoals het CBS dat heeft gepubliceerd in haar Statistisch Bulletin is 0,3%.

Huurverhoging gereguleerde woningen (sociale huurwoningen)
Inkomensafhankelijke huurverhoging 

Vanaf 1 januari 2017 geldt nog maar één inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging voor zelfstandige woningen. De inkomensgrens waarboven een verhuurder een hogere huurverhoging mag voorstellen is per 1 januari 2017 vastgesteld op € 40.349.

De percentages wijken dit jaar af van voorgaande jaren en zijn voor 2017 vastgesteld op 2,8% en 4,3%, afhankelijk van het inkomen van het huishouden. Uitgangspunt hierbij is wie er in een woning wonen op 1 juli 2017. Van hen wordt het gezamenlijk inkomen van 2015 genomen om te bekijken welk percentage huurverhoging inclusief de basis inflatie kan worden voorgesteld. De vermelde percentages zijn de maximum percentages.

Deze regeling geldt voor zelfstandige woningen met een gereguleerd huurcontract.

De huurverhoging per 1 juli 2017 is door het Ministerie als volgt vastgesteld:

  • 2,8%  voor huishoudens met een inkomen tot € 40.349 (dit is inflatie + 2,5%);
  • 4,3%  voor huishoudens met een inkomens boven € 40.349 (dit is inflatie + 4%).

Het inkomen betreft het gezamenlijk inkomen in het jaar 2015 van alle personen die op dit moment op uw adres staan ingeschreven. Het gezamenlijk huishoudinkomen is vastgesteld door de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft aan Newomij Vastgoed door in welke inkomenscategorie u als huurder valt.

Inkomensgegevens

Net zoals vorig jaar kunnen verhuurders bij de Belastingdienst de inkomensgegevens van hun huurders opvragen. Hiervoor vindt er een digitale gegevensuitwisseling tussen de verhuurder en de Belastingdienst plaats. De Belastingdienst verstrekt vervolgens per woonadres digitaal de volgende gegevens:

  • Aantal personen in het huishouden;
  • De categorie waarin het huishoudinkomen valt.

De gegevens van de Belastingdienst geven aan in welke categorie een huurder valt. De Belastingdienst geeft dus geen gespecificeerde inkomensgegevens van een huurder. De Belastingdienst stuurt aan de huurder een mededeling dat de verhuurder voor de woning een inkomensverklaring heeft aangevraagd en ontvangen. Deze inkomensverklaring moet de verhuurder meesturen met het voorstel tot huurverhoging.

De voorstellen voor de huurverhoging moeten uiterlijk 2 maanden voor de ingangsdatum aan huurder bekend gemaakt worden. Dit betekent voor de meeste huurders dat zij het voorstel eind april 2017 ontvangen. Voor woningen met een geliberaliseerd huurcontract geldt dit niet.

Maximale huurprijs voor niet-geliberaliseerde woningen

Voor elke gereguleerde woning geldt in Nederland een wettelijk vastgestelde maximale huurprijs. Deze wordt bepaald door de kenmerken van een woning, zoals grootte, aantal kamers, kwaliteit van de voorzieningen en omgevingsfactoren. Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) drukt de kenmerken van een woning uit in punten. Op basis van het aantal punten geeft het WWS aan wat de maximale netto huurprijs van een woning mag zijn.

De maandelijkse huur voor een gereguleerde woning mag niet boven de maximale huurprijsgrens uitkomen. Ook niet na de huurverhoging per 1 juli 2017.

Geliberaliseerde huurwoningen

Op 1 juli 2017 gaat ook de huur van een groot deel van de geliberaliseerde huurwoningen (ook wel: vrije sector huurwoningen) omhoog. Het percentage dat hiervoor geldt, hangt af van de bepalingen die zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Met welk percentage de huur van deze woningen wordt verhoogd, hangt mede af van het verschil tussen de huidige huurprijs en de huidige markt huurprijs.

Betaling nieuwe huur

Als u Newomij Vastgoed heeft gemachtigd om de maandelijkse huur automatisch van uw rekening af te schrijven, hoeft u niets te doen. Per 1 juli 2017 wordt het nieuwe bedrag automatisch geïncasseerd. Als u een periodieke overboeking via uw bank geregeld heeft, wilt u er dan voor zorgen dat per 1 juli 2017 het juiste bedrag wordt overgemaakt?

Meer informatie

 28 maart 2017